Marktvoorwaarden Zondagmarkt Middenbeemster 2021


Aanmelden

– Aanmeldingen dienen uitsluitend schriftelijk te worden gedaan via onze website.
– Aanmelden kan tot vijf werkdagen voor aanvang van de markt. Daarna is het alleen mogelijk om deel te nemen aan de markt door “mee te lopen”. Dat wil zeggen, dat wij u niet kunnen garanderen dat er plaats voor u is.– Wanneer u een stroomvoorziening wenst, dient u dit bij aanmelding te bestellen.
– Enig recht op een plaats wordt pas verkregen na ontvangst van uw betaling

Annuleren

– Annuleren dient bij voorkeur per email of schriftelijk te gebeuren.
– Tot 15 dagen voor aanvang van de markt is annuleren nog kosteloos.
– Annuleren in de periode veertien tot zes dagen voor de marktdag kost u 50% van het standgeld.
– Bij annuleren binnen vijf dagen voor aanvang van de markt of bij niet verschijnen op de marktdag zelf betaalt u 100% van het standgeld.

Betalingen

– Na uw inschrijving ontvangt u een bevestiging dat deze ontvangen is.
– Zo spoedig mogelijk na uw inschrijving ontvangt u een rekening voor het aantal kramen of meters grondplaats waarop u heeft ingeschreven.
– U dient uw betaling te voldoen op IBAN rekening nr. : NL20 RABO 0342 3089 12 ten name van Stichting Zondagmarkt Middenbeemster, bij de Rabobank te Purmerend. Vermeld bij uw betaling uw bedrijfsnaam.


Algemeen

– De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade. U neemt deel aan de markt op eigen risico. Daarnaast kan de organisatie niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving door slechte weersomstandigheden of afgelastingen van hogerhand.
– Het is niet toegestaan om de kramen / grondplaatsen aan derden door te verhuren of weg te geven, zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisatie.

Voor aanvang van de markt

– Ambulante handelaren (commerciële handelaren) moeten beschikken over een inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
– Alle deelnemers moeten een geldige (markt)WA verzekering hebben lopen.
– Deze documenten dient u bij u te hebben, zodat zij overlegbaar zijn tijdens de markt.
– Elke deelnemer is tijdens de markt uiterlijk twee uur voor aanvang van de markt (8.30 uur) aanwezig. Komt u later dan zal de plek vergeven worden.

– Kramen of grondplaatsen die zonder tegenbericht van de huurder leeg blijven vervallen aan de organisatie zonder recht op restitutie. De organisatie behoud zich het recht voor om die huurder voor alle komende markten uit te sluiten.
– Het is doorgaans niet mogelijk uw auto achter de kraam te parkeren. Na het lossen bij uw kraam dient uw auto voor aanvang van de markt van het marktterrein weg te zijn.


Tijdens het inrichten van uw kraam

– Houd de doorgaande route zoveel mogelijk vrij van auto’s of zorg dat uw lostijd zo kort mogelijk is.
– Het artikel waarmee u inschrijft is gelijk aan het artikel wat u op de markt aanbiedt.
– Het gebruik van gasflessen is uitsluitend toegestaan als deze voldoen aan de eisen die door de overheid hieraan gesteld worden.
– Tijdens de markt is het uitdrukkelijk verboden om goederen uit te stallen vóór de kraam of de verkoopplek. Deze ruimte moet te allen tijde vrij blijven voor de hulpdiensten.

Tijdens de markt

– Aanwijzingen van de organisatie dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd. Weigering en/of wangedrag betekent uitsluiting van de markt zonder restitutie van reeds betaalde marktgelden.
– Het aanbieden van etenswaren dient overeenkomstig de door de overheid gestelde eisen te geschieden.
– Het is absoluut niet toegestaan om zonder toestemming voor afloop van de markt de kramen te ontruimen.
– Uiterlijk een uur na afloop van de markt dient uw kraam leeg te zijn.

Na afloop van de markt

– Alle vuilnis/afval dient na afloop door u zelf te worden opgeruimd. Wanneer geconstateerd wordt dat u afval heeft laten liggen, brengen wij u € 50,= in rekening ter dekking van de opruimkosten.
– Tweemaal vuilnis achterlaten betekent uitsluiting van deelname aan komende markten.
– Houd rekening met uw collega’s wanneer u de auto haalt en geef elkaar de ruimte om te manoeuvreren.

Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist de organisatie.